klimax.com.pl Zak?ad Us?ug Technicznych KLIMAX sp. z o.o.

klimax.com.pl
Title: Zak?ad Us?ug Technicznych KLIMAX sp. z o.o.
Keywords: instalacja,klimax,gazowych,wykonawstwo,projektowanie,wodno-kanalizacyjna,gazowej,centralnego ogrzewania,wody,przegl?dy,instalacje,sieci,ciep?ej,zimnej,wod-kan,gazowa,c.o.,prodoral,polimeryzacja,przy?...
Description: Zak?ad Us?ug Technicznych KLIMAX sp. z o.o. - Projektowanie i wykonastwo instalacji sanitarnych.
klimax.com.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. klimax.com.pl has 43% seo score.

klimax.com.pl Information

Website / Domain: klimax.com.pl
Website IP Address: 85.128.230.139
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

klimax.com.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

klimax.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

klimax.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 11 Aug 2016 05:16:25 GMT
Server Apache/2

klimax.com.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
instalacja 0 0.00%
klimax 5 1.53%
gazowych 0 0.00%
wykonawstwo 1 0.56%
projektowanie 1 0.66%
wodno-kanalizacyjna 0 0.00%
gazowej 1 0.35%
centralnego ogrzewania 0 0.00%
wody 0 0.00%
przegl?dy 0 0.00%
instalacje 4 2.05%
sieci 2 0.51%
ciep?ej 0 0.00%
zimnej 0 0.00%
wod-kan 1 0.35%
gazowa 0 0.00%
c.o. 0 0.00%
prodoral 0 0.00%
polimeryzacja 0 0.00%
przy?... 0 0.00%

klimax.com.pl Traffic Sources Chart

klimax.com.pl Similar Website

Domain Site Title
bct.pl BCT Sp. z o.o.
insbud.pl INSBUD Sp. z o.o.
dolzamet.pl DOLZAMET Sp z o.o.
oxyaroma.com HAL Sp. z o.o.
alfas.com.pl ALFAS Sp. z o.o.
audiobook.pl Audiobook.pl Sp. z o.o
faber-kancelaria.pl Faber Sp. z o.o.
montex.com.pl Montex sp. z o.o.
domgos.com Domgos Sp. z o.o.
miviena.pl MIVIENA sp. z o.o.

klimax.com.pl Alexa Rank History Chart

klimax.com.pl aleax

klimax.com.pl Html To Plain Text

Zak?ad Us?ug Technicznych KLIMAX sp. z o.o. Zak?ad Us?ug Technicznych KLIMAX Sp. z o.o. rozpocz?? dzia?alno?? od dnia 1 lipca 1987 roku. Rejestracja Sp?ki nast?pi?a w dniu 15 kwietnia 1987 roku w S?dzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem RHB 1632 a do Krajowego Rejestru S?dowego zosta?a wpisana pod numerem 0000084252. Na mocy decyzji Urz?du Skarbowego, firma KLIMAX otrzyma?a NIP: 778-00-48-195, a Urz?d Statystyczny w Poznaniu nada? regon: 008065111. Zarz?d sp?ki jest jednoosobowy: Prezes Zarz?du: in?. Aleksander Grembowski, Dzia?alno?? firmy obejmuje projektowanie oraz wykonawstwo w nast?puj?cych bran?ach: instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciep?ownicze, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje technologiczne mi?dzy innymi kot?ownie, przepompownie, hydroforownie. Firma zatrudnia 24 pracownik?w a tak?e wsp?pracuje z firmami podwykonawczymi instalacyjnymi i budowlanymi. KLIMAX posiada wysoko wykwalifikowane kierownictwo z wieloletnim do?wiadczeniem. Kierownictwo Firmy jest uprawnione do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjno - in?ynieryjnej. Ponadto nasza Firma posiada kilkunastu instalator?w z du?ym do?wiadczeniem zawodowym, uprawnieniami dozorowymi i eksploatacyjnymi oraz spawalniczymi a tak?e projektant?w z bran?y sanitarnej. Jako jedna z nielicznych firm uszczelniamy instalacje gazowe metod? polimeryzacji, na kt?r? dajemy gwarancj? szczelno?ci na 5 lat. Posiadamy zgod? Wielkopolskiej Sp?ki Gazowej Sp. z o.o. na wykonywanie prac gazoniebezpiecznych - nape?nianie (opr?nianie) instalacji gazem, oraz jeste?my na li?cie firm wykonawczych Aquanet jako wykonuj?cy przy??cza i sieci wod-kan. Firma Klimax w swoim asortymencie dysponuje najnowszym sprz?tem np.: firmy HILTI, niezb?dnym do wykonywania prac instalacyjnych. Biuro projektowe wyposa?one jest w komputery oraz specjalistyczne urz?dzenia i najnowsze programy do projektowania. Zapraszamy do wsp?pracy i skorzystania z naszych us?ug. Copyright ? 2007 - 2012 by Jaros?aw Muszalski

klimax.com.pl Whois

Domain Name: KLIMAX.COM.PL